UBND Hải Châu

Tin tức đạt chuẩn nông thôn mới

Kết quả xây dựng nông thôn mới đến hết tháng 3 năm 2018 huyện Nam Trực

Đăng ngày:

I. Kết quả xây dựng nông thôn mới đến hết tháng 3 năm 2018 huyện Nam Trực:
1. Đối với Nông thôn mới cấp xã: Đến nay đã có 16/20 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 80%); còn 04 xã, thị trấn gồm: Điền Xá, Tân Thịnh, Nghĩa An, Nam Giang đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình ngoài thực địa; lập và hoàn thiện hồ sơ, cuối tháng 5/2018 mời đoàn công tác của tỉnh về thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

2. Triển khai xây dựng Khu dân cư văn hóa giai đoạn II tại 20/20 xã, thị trấn: Năm 2017 đã triển khai xây dựng điểm 2 Khu dân cư văn hóa nông thôn mới đối với xóm Chiền Nguấn, xã Hồng Quang và thôn Nội, xã Nam Thanh đạt kết quả tốt. Đang chuẩn bị kiểm tra đề nghị công nhận Khu dân cư văn hóa nông thôn mới đối với 02 khu dân cư nói trên.
Năm 2018 có 35 xóm, thôn trên địa bàn 20 xã, thị trấn đăng ký xây dựng Khu dân cư văn hóa nông thôn mới.

3. Đối với Nông thôn mới cấp huyện
Đến nay, 05 tiêu chí đã đạt gồm: Quy hoạch (tiêu chí số 01); Thủy lợi (tiêu chí số 03); Điện (tiêu chí số 04); An ninh, trật tự xã hội (tiêu chí số 08); Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (tiêu chí số 09). 
Còn 04 tiêu chí chưa đạt gồm: Giao thông (tiêu chí số 02); Y tế -văn hóa - giáo dục (tiêu chí số 05); Sản xuất (tiêu chí số 06); Môi trường (tiêu chí số 07).

II. Nhiệm vụ đến hết năm 2018
- Hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh công nhận nông thôn mới đối với 4 xã, thị trấn còn lại của huyện: Nam Giang, Tân Thịnh, Điền Xá và Nghĩa An. Cơ bản hoàn thành tiêu chí nông thôn mới cấp huyện.
Kiểm tra công nhận đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa nông thôn mới, phấn đấu công nhận từ 20 khu dân cư văn hóa nông thôn mới trở lên.

Bình luận