UBND Hải Châu

Người dân Nam Định sản xuất muối nhạt