UBND Hải Châu

Giới thiệu chung

Sáng 21/4 tại thành phố Nam Định, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 4 huyện Nghĩa Hưng, Xuân Trường, Trực Ninh và Giao Thuỷ của tỉnh Nam Định đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới”.

Trong đó, Giao Thuỷ là huyện nông thôn mới (NTM) thứ 50 của cả nước vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận hồi đầu tuần vừa rồi.

Theo báo cáo, đến nay toàn tỉnh đã có 200/209 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM. Cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Hà Nội, Nam Định là địa phương có nhiều huyện đạt chuẩn huyện NTM nhất cả nước, với 5 huyện: Hải Hậu, Nghĩa Hưng, Trực Ninh, Xuân Trường và Giao Thủy và thành phố Nam Định có 100% số xã đạt chuẩn NTM.  Nam Định trở thành địa phương dẫn đầu cả nước trong xây dựng NTM.

Để thực hiện chương trình quốc gia về xây dựng NTM, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên và liên tục, do đó, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã ban hành 33 nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo, chỉ đạo, cơ chế, chính sách hỗ trợ, khen thưởng các xã, huyện xây dựng NTM. UBND tỉnh đã thành lập BCĐ xây dựng NTM, Văn phòng điều phối NTM tỉnh, ban hành 39 kế hoạch cùng các văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện quyết liệt chương trình xây dựng NTM; phát động sâu rộng tới các cấp, các ngành, các đoàn thể, cùng sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”.

100% các huyện, các xã, thị trấn thành lập BCĐ xây dựng NTM, ban hành các nghị quyết, kế hoạch, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và phân công cụ thể trong cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm điểm, đánh giá tiến độ, chất lượng xây dựng NTM; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp hưởng ứng, tham gia tích cực xây dựng NTM, với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; thực hiện và phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân hưởng thụ”. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, hội viên tích cực chung tay xây dựng NTM với nhiều phong trào, cuộc vận động thiết thực, hiệu quả như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Xây dựng khu dân cư 5 không”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững”; “Hội Cựu chiến binh chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “Phụ nữ Nam Định chung sức xây dựng NTM” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng đây là sự kiện đặc biệt của cả nước nói chung, Nam Định nói riêng khi Thủ tướng Chính phủ cùng lúc công nhận 4 huyện của tỉnh đạt chuẩn NTM.

“Nam Định là một trong những địa phương có thành tích cao nhất cả nước trong xây dựng NTM, qua đó nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn”, Phó Thủ tướng đánh giá và tin tưởng tỉnh sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM  và trở thành tỉnh NTM đầu tiên của cả nước.

Hiện nay mặc dù hầu hết số xã trong toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng xã NTM nhưng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh xây dựng NTM sẽ vẫn tiếp tục mà  không có điểm kết thúc. Xây dựng NTM  tập trung vào 5 trụ cột là: Hệ thống hạ tầng kinh tế- xã hội- dân sinh, phát triển sản xuất- kinh tế, bảo đảm môi trường, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc- tình làng nghĩa xóm và hệ thống chính trị, chính quyền vững mạnh, trong sạch để hướng tới xây dựng NTM kiểu mẫu.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tổ chức triển khai Nghị định số 57/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 210/2015/NĐ-CP về thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng đối với nông nghiệp, nông thôn và Nghị định của Chính phủ về chính sách bảo hiểm nông nghiệp. Đây là 3 khung khổ pháp lý quan trọng để phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập của người dân.

Do đó, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền tỉnh Nam Định quán triệt ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM trong nhận thức và hành động, hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn; quan tâm thực hiện bổ sung quy hoạch NTM gắn với đô thị hoá, nhất là khu vực nông thôn giáp ranh đô thị để bảo đảm hạ tầng đồng bộ, tránh lãng phí...