UBND Hải Châu

Giao Thủy – huyện thứ 50 đạt chuẩn huyện nông thôn mới